Živočíšna výroba
Spoločnosť sa snaží zabezpečovať kvalitnú produkciu jednotlivých živočíšnych komodít, pričom dodržiava technologické, výrobné parametre a normy podľa platnej legislatívy. Rozhodujúcou činnosťou v živočíšnej výrobe, ktorá má prioritné postavenie je chov hovädzieho dobytka, oviec a hydiny.

V živočíšnej výrobe sa uskutočňuje kontrola kvality a to jednak ako plemenný materiál, jatočné mäso z hovädzieho dobytka, hydiny, produkcia kravského surového mlieka, ako aj kvalita hrudkového ovčieho syra a výrobkov z kravského mlieka.

Výroba

Spoločnosť UNI – CON Kysuce v rámci predaja z dvora ponúka okrem iného výrobky z kravského a ovčieho mlieka za prijateľné ceny. Na predaj ponúkame okrem mliečnych výrobkov aj brojlerovú hydinu, hovädzí dobytok, teľatá a jahňatá.

Výrobky

Rastlinná výroba
Určujúcim činiteľom v rastlinnej výrobe je kvalita, štruktúra a výmera poľnohospodárskej pôdy vzhľadom na lokalitu, kde sa nachádza, sa kvalita pôdy zaraďuje medzi menej úrodné. Lúky a pasienky sú zdrojom kvalitnej letnej pastvy a sena na zimné kŕmne obdobie pre hovädzí dobytok a ovce. Preto cieľom výrobného úseku rastlinnej výroby nie sú žiadne tržné plodiny, ale dorábanie krmovín pre dobytok ustajnený na farme.